M 06 45 168 454 elly@jong-geleerd.nl

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen:

  1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens;
  2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (‘EU’).

Het is belangrijk dat u weet wat ik als remedial teacher en therapeut voor het uitvoeren van een verantwoorde begeleiding over u of uw kind vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij toestemming voor het noteren en bijhouden van relevante persoonsgegevens. Jong Geleerd zal zorgvuldig met uw gegevens omgaan en ze goed beveiligen. Wanneer u mij geen toestemming geeft voor het bewaren of delen van gegevens heeft dat wel invloed op de kwaliteit, continuïteit en draagvlak van de begeleiding.

Ondergetekende geeft remedial teacher / reflex integratie therapeut / Mesker therapeut / Benaudira hoortherapeut / visueel screener en -trainer Elly Pothoven-Bouwmeester van Jong Geleerd, praktijk voor remedial teaching te De Meern toestemming om de volgende gegevens in haar administratie / cliëntendossier vast te leggen (graag met blauw schrijvende pen aankruisen).

  • Ik geef toestemming voor het opnemen van mijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres noodzakelijk voor administratie en facturering. Jong Geleerd bewaart deze gegevens 7 jaar omdat dit wettelijk verplicht is.
  • Ik geef toestemming voor het opnemen van gegevens over de leerproblemen en/of ontwikkelingsproblemen van mijn kind of mijzelf en eventuele onderzoeksverslagen in een papieren of digitaal dossier. Deze gegevens zijn nodig om de begeleiding goed te kunnen uitvoeren. Deze gegevens bewaart Jong Geleerd tot uiterlijk 1 jaar na het laatste contact.
  • Ik geef toestemming voor het noteren en bewaren van medische informatie die van belang is voor de begeleiding van mijn kind en die de (voorschoolse) neuro motorische ontwikkeling van mijn kind mogelijk hebben belemmerd of belemmeren. Het gaat hierbij alleen om informatie die ik zelf (mondeling) heb gegeven. Deze gegevens bewaart Jong Geleerd tot uiterlijk 1 jaar na het laatste contact.
  • Ik geef toestemming voor het delen van relevante gegevens voor collegiaal overleg, overleg met de leerkracht of intern begeleider van de school van mijn kind en/of een eventuele doorverwijzing naar therapeuten met aangrenzende behandeling of begeleiding. Jong Geleerd neemt hiervoor nogmaals per mail of telefoon contact op wanneer de concrete situatie zich voordoet. Jong Geleerd neemt nooit contact op met bovengenoemde personen zonder mijn uitdrukkelijke toestemming en nooit na beëindiging van het begeleidingstraject.
  • Ik geef toestemming voor het maken van foto`s en films van handschrift, zithouding of reflexmatige bewegingen wanneer dit nodig is ter controle van de vooruitgang van de begeleiding of voor collegiaal overleg, intervisie, eigen professionalisering en/of doorverwijzing naar andere (medische) disciplines. Mijn kind wordt nooit herkenbaar in beeld gebracht en het beeldmateriaal zal nooit openbaar gemaakt worden. Er wordt nooit beeldmateriaal gemaakt zonder mijn aanwezigheid. Wanneer mijn kind (mondeling) aangeeft geen prijs te stellen op het maken van foto of film dan wordt dit ook niet gedaan. Dit beeldmateriaal bewaart Jong Geleerd tot uiterlijk het laatste contact.

Ik heb te allen tijde het recht de hiervoor aangekruiste toestemming, om welke reden dan ook, in te trekken. Mijn hiervoor genoemde remedial teacher/therapeut zal dit ook moeten melden aan eventuele derden die betrokken zijn bij de begeleiding van mijn kind.

NAAM:                                                                    DATUM:

HANDTEKENING:

Download hier de Toestemmingsverklaring als PDF >